Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอบรบือ ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากอำเภอประมาณ 23 กิโลเมตร
  
เนื้อที่
     ตำบลโนนแดง มีเนื้อที่ประมาณ 79 ตารางกิโลเมตร หรือ 49,375 ไร่
  
ภูมิประเทศ
     สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ทั่ว ๆ ไป ของตำบลมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 250 เมตร พื้นที่ราบบางส่วนของตำบลมีการทำนา ส่วนที่ราบสูงมีการทำไร่ ปลูกพืช
  

อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลวังไชย  อำเภอบรบือ
ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ
ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ
จำนวนหมู่บ้าน  แบ่งการปกครองเป็น 20 หมู่บ้าน
     บ้านโนนแดง 
     บ้านหัวหนอง 
     บ้านหนองแวง 
     บ้านดอนพยอม 
     บ้านเหล่าตามา 
     บ้านโคกกุง 
     บ้านหนองทุ่ม 
     บ้านศาลา 
     บ้านโนนทอง 
     บ้านป่ากุงหนา 
     บ้านมะขามหวาน
     บ้านอุดมสินธุ์ 
     บ้านโนนสะอาด 
     บ้านโนนสว่าง 
     บ้านศรีโพธิ์ทอง 
     บ้านอุดมชัย 
     บ้านโนนธรรม 
     บ้านนาเจริญ 
     บ้านโนนแดง 
     บ้านศาลา

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15
หมู่ที่ 16
หมู่ที่ 17
หมู่ที่ 18
หมู่ที่ 19
หมู่ที่ 20
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th