Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางนุกุล ผะแดนนอก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสมชัย เหลาฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
นางสุรัตนันท์ โพธิ์อุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
Responsive image
จ่าเอก อดิเรก วงค์ละคร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
Responsive image
นายสุเมธ พลังภูเขียว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Responsive image
นางภานุพรรณ์ สุปัด
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
Responsive image
นายณัฐวรรธน์ ปรัชญาธนวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Responsive image
ว่าที่ ร.ท.สิทธิโชค อินธิแสน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
(ว่าง)
นิติกร ปก/ชก
Responsive image
นายอดิเรก นามพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายจักรพงศ์ ศรีคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
Responsive image
นางสาวชนกพร ไต่เป็นสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายชัชวาล ปางลิลาศ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายนิคม งีบส่อม
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายอภิชาญ จันสม
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสุภาพร ไพอุปลี
คนครัว
Responsive image
นายธานินทร์ แสนลาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
Responsive image
นายณฐพบ เทียงภักดิ์
ภารโรง
Responsive image
นายณัฐพงศ์ โคตรบรรเทา
คนงาน
Responsive image
นายอ่อนจันทร์ เทียงปา
ยาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th