Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
  
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
     1. การสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โดยเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในด้าน การเกษตร แก้ไขระบบน้ำประปา รวมทั้งการขยายเขตประปา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำประปาของหมู่บ้าน
     2. การสร้างและบำรุงรักษาถนน และทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
     3. การปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ และร่องระบายน้ำตามถนนหมู่บ้านให้มีมาตรฐาน
     4. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ติดตั้งไฟสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลโนนแดงให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
     5. การส่งเสริมจารีตประเพณี และวัฒนธรรม การส่งเสริม ฮีต 12 คลอง 14
     6. ส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่
     7. สนับสนุนทุนการศึกษา
     8. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่
     9. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและของวัดภายในตำบล
     10. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
     11. ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดชุมชนของตำบล
     12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการของชุมชน / หมู่บ้านในเขต อบต.  
     13. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     14. สนับสนุนการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
     15. ส่งเสริมการเล่นกีฬาในตำบล ทั้งระดับหมู่บ้าน สถานศึกษา ระดับอำเภอ
     16. ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน  
     17. เพิ่มประสิทธิภาพของานป้องกันโดยการจัดอบรม อปพร.  
     18. การรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดหาที่ทิ้งขยะ และรถเก็บขยะ
     19. สนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงงานประเพณี วัฒนธรรมของตำบล  
     20. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลโนนแดงมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ให้ประชาชนในตำบล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในเขตตำบล
     21. การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน  
     22. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบ้านน่าอยู่น่ามองมากขึ้น  
     23. จัดซื้อเครื่องเสียงชุดใหญ่ จัดหารถดูดส้วม จัดหารถน้ำเพื่อให้บริการประชาชนเพื่อใช้ในงานต่าง ๆ
     24. ส่งเสริมการเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th