Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสำลี ทามแก้ว
ประธานสภา อบต.โนนแดง
Responsive image
Responsive image
นายบรรจง ทับทิมไสย์
รองประธานสภา อบต.โนนแดง
Responsive image
Responsive image
นายคำชัย ลาดเสน
เลขานุการสภาอบต.โนนแดง
Responsive image
นายประจักษ์ เทียกสม
ส.อบต.บ้านโนนแดง ม.1
Responsive image
นายบุญเลิศ เทียบหมั่ง
ส.อบต.บ้านหัวหนอง ม.2
Responsive image
นายสมบัติ แทนกลาง
ส.อบต.บ้านหนองแวง ม.3
Responsive image
นายบรรจง พิลาโสภา
ส.อบต.บ้านดอนพยอม ม.4
Responsive image
นายทองปอน ประเสริฐศร
ส.อบต.บ้านโคกกุง ม.6
Responsive image
นางพานทอง เวลาโสภา
ส.อบต.บ้านหนองทุ่ม ม.7
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.บุญกอง บุดสี
ส.อบต.บ้านโนนทอง ม.9
Responsive image
นายบพิตร แดงดี
ส.อบต.บ้านป่ากุงหนา ม.10
Responsive image
นางสาวสงกรานต์ ประโภทานัง
ส.อบต.บ้านมะขามหวาน ม.11
Responsive image
นางสุภวรรณ วรรณทวี
ส.อบต.บ้านอุดมสินธุ์ ม.12
Responsive image
นางคำผาย ปุรินไชยโย
ส.อบต.บ้านโนนสะอาด ม.13
Responsive image
นางลำใย คำโฮง
ส.อบต.บ้านโนนสว่าง ม.14
Responsive image
นายสมรส ทศชาญ
ส.อบต.บ้านศรีโพธิ์ทอง ม.15
Responsive image
นายหมอง เวลาโสภา
ส.อบต.บ้านโนนธรรม ม.17
Responsive image
นางสาวสุริตา สิทธิคำ
ส.อบต.บ้านนาเจิรญ ม.18
Responsive image
นายวินัย วงศ์โชติ
ส.อบต.บ้านโนนแดง ม.19
Responsive image
นายสมจิตร ทวดอาจ
ส.อบต.บ้านศาลา ม.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th