Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางเกศินี จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
นายราชันย์ กระทู้นันท์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
Responsive image
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง
Responsive image
นางสาวพรพรรณ พลยางนอก
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Responsive image
นางเกษร ไต่เป็นสุข
ครู ศพด.วัดบ้านเหล่าตามา
Responsive image
นางสุภาพร พรดอนก่อ
ครู ศพด.วัดบ้านหนองทุ่ม
Responsive image
นางสมาพร คำด้วง
ครู ศพด.วัดบ้านป่ากุงหนา
Responsive image
นางมะลิ แทนไทสงค์
ครู ศพด.วัดบ้านดอนพยอม
Responsive image
นางพวงทอง นามมะณี
ครู ศพด.วัดบ้านโนนแดง
Responsive image
นางสาวพัสดาทอง อันแสน
ครู ศพด.อบต.โนนแดง
Responsive image
นางสาวอุทิน ปะทังโข
ครู ศพด.อบต.โนนแดง
Responsive image
นางเพียงใจ แคนดา
ครู ศพด.วัดบ้านดอนพยอม
Responsive image
นางนุกูล พคิณี
ครู ศพด.วัดบ้านหนองแวง
Responsive image
นางสาวขนิษฐา เทียบหนู
ครู ศพด.วัดบ้านโนนแดง
Responsive image
Responsive image
นางสาวยุพาพร บุญทัน
ครู ศพด.วัดบ้านป่ากุงหนา
Responsive image
Responsive image
นางสาวกิ่งกาญจน์ งามพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
Responsive image
นางสาวอัญมณี บุญก่อเกื้อ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โนนแดง
Responsive image
นางสาวติวดี ยางคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบ้านหนองแวง
Responsive image
นางยุพิน ศิริบุญมี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โนนแดง
Responsive image
นางทิพวรรณ พรเพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบ้านเหล่าตามา
Responsive image
นางสาวพนิดา สีอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบ้านดอนพยอม
Responsive image
นางสาวฐสิตา วังสูงเนิน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบ้านหนองทุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th